ТЕХНОЛОГИЯ

Мелничният комплекс разполага с две линии за мелене със съвременна и модерна технология, която включва следните по-важни групи и отделения:

Приемане на зърнени храни

През цялата година се извършва приемане на хлебна пшеница. След задължителен лабораторен анализ на зърното от всяка кола или ремерке; след претегляне на авто¬кантар с товаромерене до 60t се допуска разтоварване на приемния възел и насочване в различните силози и складове, в зависимост от конкретните качествени показатели.

Силозно почистване

С оглед изискванията за дългосрочно съхранение, пшеницата приета на разтоварището се подава на зърнопочистваща машина за предварително силозно почистване с производствена мощност 100 t/h.

Чистачно отделение

При предварително оформена рецепта, зърнената маса се подава в чистачното отделение за подготовка за смилане, което включва почистване, кондициониране, шелване и т.н. Чистачното отделение е оборудвано изцяло с механичен транспорт – редлери, елеватори и винтови транспортьори.

Млевно отделение

Двете мевни линии са напълно автоматизирани и са с 18 етапа на смилане. Режимът на работа е със специфична сложност на шротовия, грисосортировачния и разтворния процес. Всяка от мелниците преработва 150 тона за 24 часа. Производството дава възможност за удовлетворяване нуждите на клиентите от различни видове специални брашна.

Лабораторен контрол

Към мелничния комплекс е изградена и оборудвана химико-аналитична лаборатория, която служи за осъществяване на контрол на постъпващото зърно и произведените брашна и следене на производствения процес. Всяка продажба на готова продукция се съпровожда с качествен сертификат.

Сервиз – поддръжка

За осигурявяне на текущ и основен ремонт към мелничния комплекс е изградена електромеханична работилница.

Фуражен цех

Към мелничния комплекс има създаден и фуражен цех с две поточни линии за производство на различни видове  фуражи за животни.

Силозно-складово съхранение на зърнените храни

В състава на мелничния комплекс влизат 3 броя железобетонни силозни клетки – всяка с вместимост 3 000 тона, 3 броя с вместимост 3 500 тона и двукорпусен плосък склад с вместимост 8 000 тона.
И двата типа зърнохранилища са съоръжени с вентилационни уредби, които дават възможност за ефективно съхранение на зърното чрез активно проветряване.
За следене правилното съхранение на зърнените храни и в двата типа зърнохранилища е изградена система за температурен контрол.