Лични данни

Данни за Администратора:
ДИМИТЪР ПИЛЕВ ООД ЕИК 126660648 е със седалище и адрес на управление: с. Конуш обл. Хасково. Фирмата е с предмет на дейност производство и продажба на мелничарски продукти. Интернет страницата на фирмата е www.melnicapilev.com , а електронната поща: pilevi@abv.bg.
Отговорник по защита на данните
С Отговорника по защита на данните можете да се свържете на:
Ел. поща: pilevi@abv.bg.
Тел: 038/62-60-40
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни:

– За издаване на фактура и обработването и – трите имена, ЕГН, адрес за фактурата, адрес за доставката, номер на телефон за контакти и др.;
– За подбор и назначаване на персонала – автобиографии, мотивационни писма, препоръки от предишни работодатели;
– За сключване на трудови договори – трите имена, ЕГН, адрес, образование, квалификация, трудов опит, медицинско свидетелство при първоначално постъпване на работа и при прекъсване над 3 месеца.
– За изпращане на оферти – имейл адреси на фирмата, имена и телефон за контакт със ваши служители.

Специални категории данни, които обработваме:
Това са данни свързани със здравословното състояние на лицата постъпващи на работа.
Източник:
Данните, който обработваме са предоставени от Вас самите, ние не обработваме данни получени от други източници.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: издаване на фактури, изпращане на оферти, сключване на договори, назначаване на работа и др.
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
– Обработването се основава на вашето съгласие;
– Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или издаване на фактура;
– Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение по данъчни и осигурителни закони;
Следните организации/лица ще получат личните ви данни са:
НАП, НОИ и други органи на публична власт.
Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с формата за оттегляне на съгласие от субекта на данни.
Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
ДИМИТЪР ПИЛЕВ ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.
Период на съхраняване на данните
ДИМИТЪР ПИЛЕВ ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от срока посочен в графика ни за събиране и унищожаване на категориите данни.
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

– имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ДИМИТЪР ПИЛЕВ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
– имате право да поискате от ДИМИТЪР ПИЛЕВ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
– имате право да поискате от ДИМИТЪР ПИЛЕВ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
– имате право да поискате от ДИМИТЪР ПИЛЕВ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– когато сте оттеглил своето съгласие;
– когато сте възразил срещу обработването,
– когато обработването е незаконосъобразно;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

– при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
– при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
– имате право да поискате от ДИМИТЪР ПИЛЕВ ООД , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
– имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
– имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
– имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
– имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
– при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: за България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук: www.melnicapilev.com

Данни за Администратора:
БРАТЯ ПИЛЕВИ ООД ЕИК 836143499 е със седалище и адрес на управление: с. Конуш обл. Хасково. Фирмата е с предмет на дейност производство и продажба на мелничарски продукти. Интернет страницата на фирмата е www.melnicapilev.com , а електронната поща: melnica.pilev@gmail.com  

Отговорник по защита на данните

С  Отговорника по защита на данните можете да се свържете на:

Ел. поща:   melnica.pilev@gmail.com 

Тел: 038/62-60-40

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

 • За издаване на фактура и обработването и – трите имена, ЕГН, адрес за фактурата, адрес за доставката, номер на телефон за контакти и др.;
 • За подбор и назначаване на персонала – автобиографии, мотивационни писма, препоръки от предишни работодатели;
 • За сключване на трудови договори – трите имена, ЕГН, адрес, образование, квалификация, трудов опит, медицинско свидетелство при първоначално постъпване на работа и при прекъсване над 3 месеца.
 • За изпращане на оферти – имейл адреси на фирмата, имена и телефон за контакт със ваши служители.

Специални категории данни, които обработваме:

Това са данни свързани със здравословното състояние на лицата постъпващи на работа.

Източник:

Данните, който обработваме са предоставени от Вас самите, ние не обработваме данни получени от други източници.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: издаване на фактури, изпращане на оферти, сключване на договори, назначаване на работа и др.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

– Обработването се основава на вашето съгласие;

– Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или издаване на фактура;

– Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение по данъчни и осигурителни закони;

Следните организации/лица ще получат личните ви данни са:

НАП, НОИ  и други органи на публична власт.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с формата за оттегляне на съгласие от субекта на данни.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

БРАТЯ ПИЛЕВИ ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

БРАТЯ ПИЛЕВИ ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от срока посочен в графика ни за събиране и унищожаване на категориите данни.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от БРАТЯ ПИЛЕВИ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от БРАТЯ ПИЛЕВИ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от БРАТЯ ПИЛЕВИ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от БРАТЯ ПИЛЕВИ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от БРАТЯ ПИЛЕВИ ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: за България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук: www.melnicapilev.com